White Springs, FLFL 05/27/2018  Bradenton, FLFL 06/02/2018              FL 06/08/2018  Jacksonville, FLFL 06/09/2018